Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Bttv escriba una noticia?

Trẻ thường sẽ được cha mẹ bán khoán

31/10/2022 03:39 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Đức ông, đức phật, đức Ngọc Đế, đức nai lưng Triều thánh thượng

- Con người phàm tục với thể bị tà ma theo dõi sợ hãi, nhưng con Thần, Phật ma tà phải kiêng sợ. Thực chất là xin năng lực thần giao cảm ở đình đền chùa phủ để bảo vệ with người.

- lúc đã bán khoán rồi thì đứa trẻ là con nuôi vị Thần hoặc Phật tại những điện, chùa, đền phủ…mà cha mẹ đứa bẻ đem.

Https://banthothinhvuong.vn/van-khan-ban-khoan-con-tai-chua-co-truyen-day-du-nhat/


Sobre esta noticia

Autor:
Bttv (45 noticias)
Visitas:
3251
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Creative Commons License
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.